Privacybeleid Frularie


https://www.frularie.com/

Over ons privacybeleid
Frularie geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben
voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over
u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële
doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten
dienstverlening van Frularie. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is
01/04/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande
versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze
gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met
derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en
hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u
aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor
privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan,
welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware
WooCommerce
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor One.com. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar
stelt, worden met deze partij gedeeld. One.com heeft toegang tot uw gegevens om ons
(technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
One.com is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van
SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van
data te voorkomen.
WooCommerce
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hosten onze webwinkel op een server
in eigen beheer. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze
beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk
wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.
Webhosting
One.com
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van One.com. One.com verwerkt persoonsgegevens namens
ons en

gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over
het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. One.com heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te
voorkomen. One.com is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit
voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is
verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw
persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en
andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp
behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de
dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

One.com

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van One.com. Deze
partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en
corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. One.com heeft geen toegang tot ons
postvak en wij behandelen al ons e- mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het
platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens
zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw
gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan
(geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking
tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van
Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer
dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

RateCard

Wij verzamelen reviews via het platform van RateCard. Als u een review achterlaat via RateCard dan
bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. RateCard deelt deze gegevens
met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. RateCard publiceert uw naam en
woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan RateCard contact met u opnemen om
een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te
laten delen wij uw naam en e-mailadres met RateCard. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel
u uit te nodigen om een review achter te laten. RateCard heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
RateCard behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden
in te schakelen, hiervoor hebben wij aan RateCard toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde
waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing
op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor RateCard derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

Bpost

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij
maken gebruik van de diensten van Bpost voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor
noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Bpost delen. Bpost gebruikt deze
gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Bpost
onderaannemers inschakelt, stelt Bpost uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Billit

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van
Billit. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling.
Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens
worden beschermd verzonden en opgeslagen. Billit is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens
vertrouwelijk behandelen. Billit gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan
hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het
doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken
uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze
gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij
u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan
boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot
geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke
verplichting.
Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze
dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en
besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Frularie op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot
het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In
een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de
mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren
totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons
aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke
administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze
gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben
echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht
hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten
met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u
hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel
sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons
reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld
per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie
bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij
geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare
gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens
op een verkeerde manier gebruiken.
Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw
verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle
gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding
van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen
aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw
verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een
bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan
onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging
dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.
Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek
met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen
een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende
e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht
van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in
een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van
databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door of in opdracht van Frularie. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de
gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond
dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter
beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet
aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken
uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel
zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
bezoekers de website gebruiken.
Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in
deze

gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google
kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen
op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere
gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.
Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in
deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter
altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop
wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail
op de hoogte.

Contactgegevens
Frularie
Holrakkerstraat 85 3510 Kermt België T (049) 486-1509 E Nele@frularie.com
Contactpersoon voor privacyzaken
Nele Geerts